11.08.2023

Odpadové hospodárstvo vo verejnom sektore: výzvy a stratégie

Verejný sektor zohráva kľúčovú úlohu v efektívnom
a udržateľnom odpadovom hospodárstve. Miestne orgány majú
zabezpečiť účinné systémy zberu, spracovania a likvidácie odpadu, ktoré minimalizujú negatívne vplyvy
na životné prostredie a verejné zdravie.

garbage-truck-6756670_1280

Účinné nakladanie s odpadmi si vyžaduje zapojenie, plánovanie a spoluprácu s komunitou a zainteresovanými stranami.

 

ELTE Group už roky spolupracuje so spoločnosťami zaoberajúcimi sa zberom odpadu, pričom prispôsobuje súčasné riešenia a vytvára nové, aby spĺňali meniace sa požiadavky miest a obcí. Spolu s našimi partnermi rastieme vďaka výmene poznatkov a skúseností.  

 

Vzhľadom na širokú škálu prístupov k nakladaniu s odpadmi možno rozlíšiť nasledujúce oblasti:

 

Plánovanie a infraštruktúra: 

 

Efektívne nakladanie s odpadmi sa začína správnym plánovaním. Miestne orgány často vypracúvajú ucelené stratégie nakladania s odpadmi, pričom zohľadňujú aspekty, ako je triedenie, recyklácia, kompostovanie a skládkovanie. Kľúčom k realizácii týchto stratégií sú investície do vhodnej infraštruktúry (vrátane skládok a spracovateľských zariadení).

 

Vzdelávanie a informovanosť verejnosti: 

 

Dôležitým prvkom efektívneho nakladania s odpadmi je vzdelávanie miestnej komunity. Úrady čoraz častejšie organizujú vzdelávacie kampane rôzneho rozsahu s cieľom informovať obyvateľov o správnych postupoch separovania, recyklácie a predchádzania nadmernej tvorbe odpadu. Zvyšovanie povedomia verejnosti môže výrazne zlepšiť mieru recyklácie a úroveň čistoty v mestách.

 

Systémy zberu a spätného odberu odpadu: 

 

Efektívne systémy zberu a prepravy odpadu sú kľúčom k udržaniu čistoty a poriadku v domácnostiach a na verejných miestach. Orgány, ktoré poskytujú primerané separovacie nádoby a plánujú pravidelný odvoz ich obsahu, zvyšujú účinnosť procesu zberu odpadu. Možnosť separovaného zberu rôznych druhov uľahčuje ich ďalšie spracovanie a úpravu. 

Zber odpadu od obyvateľov často zabezpečujú externé spoločnosti. Spôsob vykonávania tohto procesu a vykazovania práce je uvedený v súťažných podkladoch, ktoré vydáva miestny orgán.

 

Minimalizácia, recyklácia a spracovanie odpadu: 

 

Miestne orgány môžu byť aktívne pri minimalizácii tvorby odpadu. Jednou z metód je vykonanie legislatívnych zmien. Príkladom je nedávno podpísaný zákon o SUP, ktorým sa zavádzajú dodatočné poplatky za výdaj jednorazových plastových obalov a kuchynských doplnkov v stravovacích zariadeniach. Vzdelávacie programy a finančné úľavy motivujú obyvateľov, aby znížili nákup obalov a výrobkov na jedno použitie. Podpora iniciatív výmena predmetov, oprava alebo opätovné použitie tiež môže pomôcť znížiť množstvo odpadu.

Vedeli ste, že...

V súčasnosti tvorí komunálny odpad 27 % všetkého odpadu vyprodukovaného v EÚ.
Stanovený cieľ je do roku 2035 dosiahnuť 10 %.

waste management

Podpora recyklačných procesov a spracovanie odpadu je dôležitou súčasťou udržateľného hospodárenia. Úrady môžu spolupracovať s recyklačnými spoločnosťami, poskytovať priemyslu druhotné suroviny. Zavedenépovinné recyklačné systémyzaväzuje všetkých obyvateľov a podniky podľa zákona.

 

Technologické inovácie:

 

Systémy riadenia zberu odpadu plne integrované so zariadeniami namontovanými na vozidlách sú už štandardom vo väčšine miest. Postupujúca digitalizácia, meniace sa požiadavky miest a obcí, potreba optimalizácie času a nákladov vedú k novým implementáciám a hľadaniu inovatívnych riešení. 

 

Automatické systémy identifikácie kontajnerov RFIDsnímače naplnenia alebo používanie dynamických váh umiestnených na výťahu smetiarskeho auta sú len niekoľkými príkladmi riešení optimalizujúcich zber odpadu. Na druhej strane, systémy na zaznamenávanie obrazu z kamier umiestnených na smetiarskom vozidle alebo na mieste výsypu zisťujú nezrovnalosti súvisiace so zberom odpadu (napr. neoprávnené výsypy). Tým sa výrazne zlepšuje kvalita poskytovaných služieb a pre mnohé spoločnosti poskytuje základ pre fakturáciu. Monitorovanie pomocou GPS inštalované vo vozidlách vozového parku je vynikajúcim spôsobom, ako získať informácie o polohe sledovaného objektu, čo významne prispieva k optimalizácii trasyToto riešenie môže účinne eliminovať prestoje a výrazne urýchliť proces zberu a prepravy odpadu.

 

Zdroj:
https://www.rp.pl/handel/art38516931-ustawa-o-sup-weszla-w-zycie-znikna-plastiki-wejda-nowe-oplaty

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.