11.08.2023

Nakládání s odpady ve veřejném sektoru: výzvy a strategie

Veřejný sektor hraje klíčovou roli v efektivním
a udržitelném nakládání s odpady. Místní orgány mají
zajistit efektivní systémy sběru, zpracování a likvidace odpadů, které minimalizují negativní dopady odpadů na životní prostředí.
na životní prostředí a veřejné zdraví.

garbage-truck-6756670_1280

Účinné nakládání s odpady vyžaduje zapojení, plánování a spolupráci s komunitou a zúčastněnými stranami.

 

ELTE Group již léta spolupracuje se společnostmi zabývajícími se svozem odpadů, přizpůsobuje stávající řešení a vytváří nová, aby vyhověla měnícím se požadavkům měst a obcí. Společně s našimi partnery rosteme díky výměně znalostí a zkušeností. 

 

Vzhledem k široké škále přístupů k nakládání s odpady lze rozlišit následující oblasti:

 

Plánování a infrastruktura:

 

Efektivní nakládání s odpady začíná správným plánováním. Místní orgány často vypracovávají ucelené strategie nakládání s odpady, které zohledňují aspekty, jako je třídění, recyklace, kompostování a skládkování. Klíčem k realizaci těchto strategií jsou investice do vhodné infrastruktury (včetně skládek a zpracovatelských zařízení). 

 

Vzdělávání a informovanost veřejnosti:

 

Důležitým prvkem účinného nakládání s odpady je vzdělávání místní komunity. Úřady stále častěji pořádají vzdělávací kampaně různého rozsahu, aby informovaly obyvatele o správných postupech třídění, recyklace a předcházení nadměrné produkci odpadů.Zvyšování povědomí veřejnosti může výrazně zlepšit míru recyklace a úroveň čistoty měst.

 

Systémy sběru a zpětného odběru odpadu:

 

Efektivní systémy sběru a svozu odpadu jsou klíčem k udržení čistoty a pořádku v domácnostech a na veřejných místech. Úřady, které poskytují odpovídající separační koše a plánují pravidelné svozy jejich obsahu, zvyšují účinnost procesu sběru odpadu. Možnost odděleného sběru různých druhů usnadňuje jejich další zpracování a úpravu. 

O sběr odpadů od obyvatel se často starají externí společnosti. Způsob provádění tohoto procesu a vykazování práce je uveden v zadávací dokumentaci, kterou vydává místní úřad. 

 

Minimalizace, recyklace a zpracování odpadu:

 

Místní orgány mohou být aktivní při minimalizaci vzniku odpadu. Jednou z metod je provádění legislativních změn. Příkladem může být nedávno podepsaný zákon o SUP, který spočívá v zavedení dodatečných poplatků za výdej jednorázových plastových obalů a kuchyňských doplňků ve stravovacích zařízeních.Vzdělávací programy a finanční úlevy motivují obyvatele k omezení nákupu obalů a jednorázových výrobků. Ke snížení množství odpadu může přispět i podpora iniciativ výměny předmětů, jejich oprav nebo opětovného použití.

Věděli jste, že...

V současné době tvoří komunální odpad 27 % veškerého odpadu vyprodukovaného v EU.
Stanovený cíl je do roku 2035 dosáhnout 10 %.

waste management

Podpora recyklačních procesů a zpracování odpadu je důležitou součástí udržitelného hospodaření. Úřady mohou spolupracovat s recyklačními společnostmi, poskytovat průmyslu druhotné suroviny. Zavedenopovinné recyklační systémy zavazuje všechny obyvatele a podniky ze zákona.

 

Technologické inovace:

 

Systémy pro správu sběru odpadů plně integrované se zařízeními umístěnými ve vozidlech jsou již ve většině měst standardem. Postupující digitalizace, měnící se požadavky měst a obcí, potřeba optimalizace času a nákladů vedou k novým implementacím a hledání inovativních řešení. 

 

Automatické systémy identifikace kontejnerů RFIDsenzory naplnění nebo využití dynamických vah umístěných na výtahu popelářského vozu jsou jen několika příklady řešení optimalizujících svoz odpadu. Systémy záznamu obrazu z kamer umístěných na popelářském voze nebo na místě svozu zase odhalují nesrovnalosti související se svozem odpadu (např. neoprávněné svozové plochy). Tím se významně zlepšuje kvalita poskytovaných služeb a pro mnoho společností je to podklad pro fakturaci. Monitorování pomocí GPS instalované ve vozidlech vozového parku je vynikajícím způsobem, jak získat informace o poloze sledovaného objektu, což významně přispívá k optimalizaci trasyToto řešení může účinně eliminovat prostoje a výrazně urychlit proces sběru a svozu odpadu.

 

Zdroj:
https://www.rp.pl/handel/art38516931-ustawa-o-sup-weszla-w-zycie-znikna-plastiki-wejda-nowe-oplaty

Další novinky

12.04.2024

Kielce Veletrh EKOTECH za námi

Skončil 24. ročník veletrhu ochrany životního prostředí a nakládání s odpady Ekotech.

10.04.2024

III Konvent o školení a integraci IBK

Skupina Elte se připojila ke skupině partnerů 3. vzdělávacího a integračního kongresu IBK.

4.04.2024

ELTE GROUP na veletrhu EKOTECH

Nadcházející 24. ročník veletrhu EKOTECH se bude konat ve dnech 10. až 11. dubna 2024 na výstavišti Targi Kielce. Ekologie a inovace na jednom místě !