Zásady ochrany osobních údajů

Obecné

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v souladu s polským zákonem o ochraně osobních údajů. Následující ustanovení vás informují o povaze, rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše webové stránky. Pokud jste byli prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách přesměrováni na jiné webové stránky, přečtěte si prosím zásady nakládání s vašimi údaji.

Zásady používání souborů cookie

Co jsou to soubory cookie?

Soubory cookie jsou datové soubory textového typu, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele služby a jsou určeny k využívání obsahu této služby. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu, po kterou jsou uloženy v koncovém zařízení, a jedinečný identifikátor.

Účely ukládání a přístupu k informacím obsaženým v souborech cookie

Tyto webové stránky nepoužívají soubory cookie ke shromažďování osobních údajů uživatelů. Tyto informace jsou používány pouze pro statistické účely, ke zlepšení použitelnosti webových stránek a k vytváření statistik, které nám pomáhají pochopit, jak Uživatelé webových stránek tyto stránky používají, což nám umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah..

Na webových stránkách jsou uloženy soubory cookie:

 

 

  • za účelem shromažďování obecných a anonymních statistických údajů pomocí analytických nástrojů Google Analytics [správce údajů o souborech cookie: Google Inc. se sídlem v USA]

 

  • za účelem prezentace multimediálního obsahu na webových stránkách, který je stahován z externí webové stránky: www.youtube.com [správce údajů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]

 

Souhlas s používáním souborů cookie

Uživatel může vyjádřit svůj souhlas (nebo nesouhlas) s ukládáním souborů cookie změnou nastavení svého internetového prohlížeče. Váš internetový prohlížeč umožňuje soubory cookie vymazat. Pokyny ke změně nastavení souborů cookie jsou k dispozici v nabídce "Nápověda" vašeho internetového prohlížeče.

Informační doložka o zpracování osobních údajů

V souvislosti s implementací požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“) bychom Vás rádi informovali o zásadách zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech s tím spojených.

 1. Elte GPS Sp. z o.o., se sídlem v Krakově 30-719, ulice Gromadzka 71, je správcem osobních údajů a skupina společností, kterou tvoří:
 2. Elte GPS Sp. z o.o., se sídlem v Krakově 30-719, ul: Gromadzka 71, ELTE GPS Logistic Sp. z o.o. se sídlem v Krakově 30-719, Gromadzka 71; Sienna APP Sp. z o.o. se sídlem v Krakově 31-041, Sienna 14/11 budou společnými správci vašich osobních údajů.
 3. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: iod@eltegps.pl;
 4. Správce zpracovává vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů, uzavřených smluv a na základě vámi uděleného souhlasu.
 5. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem (účely):.

  čl. 6 odst. 1 písm. a) subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů;.

  Článek 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;.

  Čl. 6 odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

 6. V souvislosti se zpracováním údajů pro účely uvedené v bodě 4 mohou být příjemci vašich osobních údajů orgány veřejné moci a subjekty plnící veřejné úkoly nebo jednající jménem orgánů veřejné moci či jiné subjekty, které na základě příslušných smluv zpracovávají osobní údaje v souborech správce.
 7. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v bodě 4 a poté po dobu a v rozsahu vyžadovaném obecně závaznými právními předpisy.
 8. Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu příslušného ve věcech ochrany osobních údajů.
 9. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Takové odvolání nemá vliv na slučitelnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním s platnými právními předpisy.
 10. Pokud se dozvíte o nezákonném zpracování svých osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu příslušného pro ochranu osobních údajů.
 11. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, je poskytnutí osobních údajů Správci dobrovolné.
 12. Poskytnutí osobních údajů z Vaší strany je povinné, pokud je zpracování osobních údajů podmíněno ustanovením zákona nebo smlouvou uzavřenou mezi stranami.
 13. Vaše údaje mohou být zpracovávány automatizovanými prostředky a nebudou profilovány.
 14. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země/mezinárodní organizaci.