Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len v súlade s poľským zákonom o ochrane osobných údajov. Nasledujúce ustanovenia vás informujú o povahe, rozsahu a účele zhromažďovania, spracovania a používania vašich osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na naše webové stránky. Ak ste boli prostredníctvom odkazov na našich webových stránkach presmerovaní na iné webové stránky, prečítajte si zásady nakladania s vašimi údajmi.

Zásady používania súborov cookie

Čo sú to súbory cookie?

Súbory cookie sú textové súbory dátového typu, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa webovej lokality a sú určené na používanie obsahu tejto webovej lokality. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú, čas uloženia v koncovom zariadení a jedinečný identifikátor.

Účely ukladania a prístupu k informáciám obsiahnutým v súboroch cookie

Táto webová lokalita nepoužíva súbory cookie na zhromažďovanie osobných údajov používateľov. Informácie sa používajú len na štatistické účely, na zlepšenie použiteľnosti
webovej lokality a na vytváranie štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia webovej lokality používajú túto webovú lokalitu, čo nám umožňuje zlepšovať jej
štruktúru a obsah. Na webových stránkach sa ukladajú súbory cookie:

 

– na zhromažďovanie všeobecných a anonymných štatistických údajov pomocou analytických nástrojov Google Analytics [správca údajov o súboroch cookie: Google Inc. so sídlom v USA].

 

– na účely prezentácie multimediálneho obsahu na webovej lokalite, ktorý sa sťahuje z externej webovej lokality: www.youtube.com [správca údajov o súboroch cookie: spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA].

Súhlas s používaním súborov cookie

Používateľ môže udeliť svoj súhlas (alebo ho neudeliť) s ukladaním súborov cookie zmenou nastavení svojho webového prehliadača. Váš webový prehliadač umožňuje vymazanie súborov cookie. Pokyny na zmenu nastavení súborov cookie sú k dispozícii v ponuke „Pomocník“ vášho webového prehliadača.

Informačná doložka o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s implementáciou požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov „GDPR“), informujeme vás o zásadách spracúvania vašich osobných údajov a vašich právach v tejto súvislosti. Súhlas s používaním súborov cookie

 

Používateľ môže súhlasiť (alebo nesúhlasiť) s ukladaním súborov cookie zmenou nastavení svojho webového prehliadača. Váš webový prehliadač umožňuje vymazanie súborov cookie. Pokyny na zmenu nastavení súborov cookie sú k dispozícii v ponuke „Pomocník“ vášho webového prehliadača.

Všeobecná informačná doložka o ochrane osobných údajov V súvislosti s implementáciou požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov „GDPR“), informujeme vás o zásadách spracúvania vašich osobných údajov a vašich právach s tým súvisiacich.

 

     1. Spoločnosť „Elte GPS Sp. z o.o.“ so sídlom v Krakove, na adrese: ul. Gromadzka 71, 30-719 Kraków, Poľsko, je prevádzkovateľom údajov a skupina spoločností, ktorú tvoria: „Elte Smart Sp. z o.o.“ so sídlom v Krakove, na adrese: ul. Gromadzka 71, 30-719 Kraków, Poľsko, „ELTE GPS Logistic Sp. z o.o.“ so sídlom v Krakove, na adrese: ul. Gromadzka 71, 30-719 Kraków, Poľsko; „Sienna APP Sp. z o.o.“ so sídlom v Krakove, na adrese: ul. Sienna 14/11, 31-041 Kraków, Poľsko, budú spoločnými správcami vašich osobných údajov.

     2. Kontakt na inšpektora pre ochranu údajov: iod@eltegps.pl;

     3. Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe platnej legislatívy, uzatvorených zmlúv a na základe vášho súhlasu.

     4. Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely:

Čl. 6 ods. 1 písm. a) dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero stanovených účelov;

Čl. 6 ods. 1 písm. b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba;

Čl. 6 ods. 1 písm. c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa;

      5. V súvislosti so spracúvaním údajov na účely uvedené v bode 4 môžu byť príjemcami vašich osobných údajov orgány verejnej moci a subjekty, ktoré plnia verejné úlohy alebo konajú v mene orgánov verejnej moci, alebo iné subjekty, ktoré na základe príslušných zmlúv spracúvajú osobné údaje v mene správcu.

  1. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov uvedených v bode 4 a následne po dobu a v rozsahu vyžadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

      7. Ak sa dozviete o nezákonnom spracúvaní vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému vo veciach ochrany osobných údajov.

      8. Ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR), máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Také odvolanie nemá vplyv na legálnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

      9. Ak sa dozviete o nezákonnom spracúvaní vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov.

     10. Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné.

     11. Poskytnutie osobných údajov je povinné, ak je spracúvanie osobných údajov podmienené ustanovením zákona alebo zmluvou uzavretou medzi zmluvnými stranami.

     12. Vaše údaje sa môžu spracúvať automatizovanými prostriedkami a nebudú profilované.

     13. Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny/medzinárodnej organizácie.