29.06.2023

Smart city – podľa vašich potrieb

Vývoj technológií napreduje nepretržite už niekoľko desaťročí. Všetky odvetvia hospodárstva a takmer každý aspekt nášho života sa stali súčasťou tejto digitálnej revolúcie. V posledných rokoch do hry vstúpila aj umelá inteligencia, ktorá sa vkráda do viacerých oblastí. Využíva sa už aj v našich smartfónoch, domácnostiach alebo autách.

 

Automatizácia procesov napreduje aj v našich mestách. Založenie mestskej infraštruktúry na moderných technológiách nielenže zvyšuje jej efektívnosť, ale predovšetkým má pozitívny vplyv na životnú úroveň obyvateľov, podnikov či turistov. Tento prístup k riadeniu mesta sa označuje ako smart city.

smart city

Chytré mesto – kde začať?

Spôsob, akým fungujeme vo verejnom priestore, sa s rozvojom technológií mení. Smartfóny sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Čoraz viac záležitostí vybavujeme pomocou telefónu alebo inteligentných hodiniek. Sme čoraz náročnejší, pokiaľ ide o rýchly prístup k informáciám a službám. Aj naše mestá sa musia prispôsobiť meniacim sa potrebám a požiadavkám svojich obyvateľov. Rozvoj a digitalizácia sú preto nevyhnutné, preto je dôležité sa na ne primerane pripraviť. Hlavnou myšlienkou inteligentného mesta je modernizácia aglomerácií zavedením nových funkcií s cieľom optimalizovať a zefektívniť infraštruktúru a služby ponúkané obyvateľom.

 

Aby sa mesto mohlo stať inteligentným mestom, je potrebné pripraviť vhodnú mestskú infraštruktúru, technologické a personálne zázemie. Základom efektívneho fungovania inteligentného mesta je infraštruktúra, ktorá okrem iného zahŕňa komunikačné systémy, energetické, dopravné a vodovodné siete. Technologické zariadenia, ako sú senzory, zariadenia internetu vecí (IoT) a komunikačné siete, umožňujú zber a analýzu údajov a implementáciu inovatívnych riešení, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľov. Netreba však zabúdať ani na personálne zázemie, t. j. kvalifikovaný personál, ktorý bude riadiť procesy a udržiavať infraštruktúru, ako aj starať sa o rozvoj inteligentných technológií. To si vyžaduje primerané školenia a získanie špecializovaných vedomostí a zručností.

 

Základom každej infraštruktúry inteligentného mesta sú údaje. Tieto údaje zaznamenávajú rôzne snímače a kamery rozmiestnené po celom meste. Veľmi dôležitá je aj spolupráca mesta (správy) s ďalšími subjektmi, ktoré poskytujú služby obyvateľom – komunálnymi službami, vodárenskými spoločnosťami, dodávateľmi energií atď. Všetky údaje a služby musia byť navzájom správne synchronizované.

 

Netreba zabúdať, že zapojenie verejnosti do tohto procesu je mimoriadne dôležité, aby sa naplno využil potenciál moderných miest. Dôležitým prvkom je pripraviť obyvateľov na zmeny, budovať ich povedomie, ukázať im výhody zavedených riešení alebo zvýšiť ich dôveru v technológie. Tu zasa leží veľká ťarcha na miestnych orgánoch, ktorých úlohou je zabezpečiť bezpečnosť zozbieraných údajov spolu s externými subjektmi.

 

To sa môže uskutočniť prostredníctvom informačných kampaní realizovaných úradmi, vzdelávacích spotov, konferencií alebo seminárov, ako aj priamych stretnutí s obyvateľmi.

Vedeli ste to?

Londýn na čele rebríčka najinteligentnejších miest sveta? K jeho cti slúžia nielen investície Spojeného kráľovstva do ľudského kapitálu alebo elektronických finančných služieb, ale aj jeho rozsiahly systém dopravy a verejnej dopravy.

London

Výhody pre občanov

Myšlienka inteligentného mesta sa zrodila z potreby zvýšiť komfort užívateľov mesta, zlepšiť komunikáciu, zvýšiť efektivitu mestských celkov. V ére digitálnej revolúcie sú údaje základom väčšiny procesov. Ich vhodné využívanie prináša úžasné výsledky. Inteligentné mestá sú toho najlepším príkladom.

 

– Znižovanie znečistenia a ochrana životného prostredia.


Pomocou moderných technológií a vhodného vybavenia (napríklad monitorovania GPS, čítačiek RFID zbierajúcich informácie alebo kamerového systému a systému analýzy obrazu) majú riadiace jednotky možnosť monitorovať a optimalizovať dopravu v meste, ako aj reagovať na zvýšenú úroveň znečistenia. Dôležitý je aj vhodný prístup k nakladaniu s komunálnym odpadom. Tu prichádza na pomoc technológia. Vozidlá sú vybavené rôznymi snímačmi, ktorých údaje pomáhajú dispečerom optimálne riadiť procesy. To pomáha znižovať emisie z komunálnych vozidiel. Starostlivý výber odpadu obyvateľmi aj komunálnymi spoločnosťami umožňuje jeho využitie na recykláciu. Tieto procesy prispievajú k zlepšeniu životného prostredia v mestách a okolitých obciach.

 

– Zvyšovanie produktivity práce.


Produktivita práce spočíva v tom, že svojim zamestnancom ukážete, že môžu pracovať inteligentnejšie, nie ťažšie. Vďaka používaniu inteligentných riešení, ako je napríklad automatizácia činností, je komfort a spokojnosť s prácou oveľa vyššia. Mesto môže zlepšiť pracovné podmienky investovaním do infraštruktúry a dopravy, vytváraním moderných kancelárskych priestorov a podporou vzdelávania a odbornej prípravy. Okrem toho podpora kvalitných odvetví zamestnanosti a zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom prispieva k zlepšeniu kvality života a spokojnosti obyvateľov s prácou. Cieľom týchto opatrení je vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj podnikania, zvýšiť prístup k vzdelaniu a poskytnúť atraktívne pracovné príležitosti.

 

– Vyššia úroveň bezpečnosti.


Využívanie technológií v podobe kamier alebo senzorov poskytuje obyvateľom a bezpečnostným službám rýchlejší prístup k informáciám o ohrození života alebo strate majetku. Moderné riešenia tiež umožňujú reagovať na mimoriadne udalosti (odstávky, prerušenia prevádzky) alebo poveternostné udalosti (hurikány, požiare, záplavy atď.) a včas varovať obyvateľov. Monitorovanie a analytika – vhodne použité – sú nenahraditeľným nástrojom na zvýšenie úrovne bezpečnosti.

 

– Zlepšenie komunikácie

 

Bez efektívnej komunikácie je ťažké hovoriť o inteligentnom meste. Komunikácia je nevyhnutnou súčasťou mestských centier. Úlohou mesta, mestských manažérov a urbanistov je vytvoriť systém dopravy a mestskej mobility, v ktorom všetky prvky spolupracujú v prospech obyvateľov a životného prostredia. Tu je kľúčové zlepšenie verejnej dopravy. Je to primárny dopravný prostriedok pre obyvateľov a menej zaťažuje životné prostredie. Moderné ekologické vozidlá, dobre navrhnuté spoje, informačný systém pre cestujúcich – to je len niekoľko zlepšení, ktoré možno zaviesť.

 

Rovnako dôležité je poskytovať vodičom aktuálne informácie o dopravnej situácii. Údaje v reálnom čase umožňujú prijímať rýchle rozhodnutia, napr. obísť mimoriadne preťažený úsek cesty. Dopravné zápchy zmierňuje aj vylepšený systém semaforov, ktorý sa prispôsobuje intenzite dopravy a potrebám používateľov. Plynulá premávka a skrátenie času cestovania sú cieľom väčšiny opatrení, ktoré prijímajú správcovia miest.

 

Zlepšenie kvality verejnej dopravy je pre rozvoj inteligentných miest kľúčové. Vďaka systémom monitorovania a riadenia vozového parku je možné lepšie plánovať trasy, zabezpečiť presnejšie cesty a znížiť emisie. Prístup k informáciám o cestovných poriadkoch a alternatívnych trasách prostredníctvom mobilných aplikácií a informačných tabúľ zvyšuje pohodlie cestovania a umožňuje lepšie prispôsobenie sa zmenám v cestovných poriadkoch verejnej dopravy.

 

– Digitalizácia mestských služieb.


Postupujúca digitalizácia neobišla ani oblasť verejných služieb. Mnohé veci už dokážeme vybaviť pomocou smartfónu. Máme prístup k aplikáciám, ktoré nám umožňujú podávať úradné žiadosti, platiť za odvoz odpadu, platiť za parkovanie alebo si kúpiť lístok na autobus. Digitálny prístup k mestským službám sa vo väčších aglomeráciách stal vlastne štandardom. Výzvou sú určite dynamicky sa meniace potreby používateľov a centralizácia, t. j. možnosť vybaviť väčšinu vecí z jednej aplikácie.

Digitalizácia – aké výzvy predstavuje pre mestá?

Inteligentné mesto je myšlienka, ktorá so sebou okrem množstva výhod a zjednodušení prináša aj riziká. Pri výbere konkrétnych riešení je dôležité, aby sme ich nezabudli prispôsobiť potrebám všetkých obyvateľov. Uvedomelá implementácia koncepcie pomôže znížiť riziko neúspechu. Čomu by sme mali venovať osobitnú pozornosť?

 

– Vylúčenie ľudí, ktorí sa necítia dobre v oblasti technológií


Malo by sa pamätať na ľudí, ktorí nepoužívajú technológie na dennej báze. Ide zväčša o starších ľudí, pre ktorých predstavuje obsluha občianskych portálov, ako je patient.gov alebo elektronický recept, veľký problém. Dostupnosť služieb pre týchto ľudí je dôležitým bodom udržateľnosti miest, preto by sa malo dbať na vzdelávanie, zjednodušenie rozhraní alebo optimalizáciu služieb na fyzických miestach.

 

– Hrozba počítačovej kriminality

 

Hoci internet a technológie výrazne uľahčujú náš každodenný život, je dôležité, aby sme si boli vedomí potenciálnych rizík. Od začiatku je nevyhnutné investovať do celého radu bezpečnostných prvkov, ktoré nám pomôžu chrániť sa pred kybernetickými útokmi. Vývoj v oblasti zabezpečenia umožňuje robustné blokovanie proti hackerom.

 

– Blackout


Jedná sa o závažný a náhly výpadok elektrickej energie, ktorý môže ochromiť celé mesto v dôsledku dlhšieho výpadku prúdu. Monitorovanie a zlepšovanie stavu siete a aktualizácia systému môžu toto riziko minimalizovať. Najnovšie riešenia si dokážu dokonale poradiť s nepriaznivými poveternostnými podmienkami alebo poruchami software.

Vedeli ste to?

Najväčší výpadok elektriny v Poľsku nastal 8. apríla 2008 v Štetíne v dôsledku silného vetra a hustého mokrého sneženia. V jeho dôsledku bolo 500 000 ľudí odpojených od elektrickej energie. Trval 16 hodín.

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.