Regulamin SENT

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi transmisji danych do modułu SENT-GEO

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, dalej „Ustawa”) ELTE GPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ustala niniejszym regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi transmisji danych zarejestrowanych przez lokalizatory GPS do modułu SENT-GEO (dalej „Regulamin”).

Definicje

 1. Usługodawca – ELTE GPS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 71, 30-719 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000253803, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,- zł, o numerze NIP:679-288-48-50, REGON:; e-mail:biuro@eltegps.pl.
 2. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), który korzysta z Usług na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, spełniający wymogi regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną rozumieniu art. 8 Ustawy;
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 5. Usługi – usługi, o których mowa w pkt III, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 6. Prawo telekomunikacyjne – ustawa 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).
 7. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 8. Moduł SENT – usługa świadczona przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) w ramach której Użytkownik ma obowiązek rejestracji zgłoszeń przewozu towarów.
 9. Moduł SENT-GEO – usługa świadczona przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), do której Usługodawca ma obowiązek przesłania danych lokalizacyjnych pojazdów Użytkownika zgodnie ze specyfikacja techniczną dostępną na stronie internetowej https://puesc.gov.pl.
 10. Aplikacja mobilna SENT-GEO – aplikacja mobilna udostępniona nieodpłatnie przez krajową Administrację Skarbową;
 11. Dzień roboczy – dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

I. Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługi”), zasady świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik).
 2. Usługodawca świadczy opisane rodzaje usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Korzystanie z opisanych Regulaminem Usług jest odpłatne. Wysokość opłat oraz zasady ich regulowania zostały określone w indywidualnej ofercie cenowej kierowanej do Użytkownika. W razie wątpliwości wysokość opłaty powiększa się o podatek VAT wg. obowiązującej stawki.
 4. Warunkiem świadczenia Usług jest:
  – korzystanie przez Użytkownika z systemu monitoringu SMOK GPS produkcji Usługodawcy zainstalowanego w infrastrukturze Użytkownika (na serwerze Użytkownika) z dodatkową funkcjonalnością odpowiedzialną za komunikację z modułem SENT-GEO; lub
  – korzystanie przez Użytkownika w odniesieniu do pojazdów objętych Usługami z usługi monitoringu za pośrednictwem serwera Usługodawcy (na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą lub z innym podmiotem).
 5. Pozyskanie przez Użytkownika systemu monitoringu SMOK GPS, ewentualnie jego rozbudowa o funkcjonalność odpowiedzialną za komunikację z modułem SENT-GEO, odbywa się w oparciu o odrębna umowę, do której postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania.
 6. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do umowy w przedmiocie świadczenia usługi monitoringu pojazdów.

II. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy o świadczenia Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy dokumentowej.
 2. Do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w następujący sposób:
  a) ofertę zawarcia umowy przedstawia Usługodawca na wniosek Użytkownika złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@eltegps.pl z dopiskiem “SENT”. Wniosek powinien zawierać listę pojazdów, które mają zostać objęte Usługą, oraz podstawowe dane identyfikujące Użytkownika (nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP, adres e-mail, na jaki zostanie przesłana oferta oraz faktury za świadczone Usługi, fakultatywnie – imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej po stronie Użytkownika za realizacje umowy);
  b) Usługodawca przesyła Użytkownikowi ofertę zawarcia umowy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku o przesłanie oferty. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu e-mail do nadesłania oferty, ofertę wysyła się na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zapytanie o ofertę. Oferta powinna zostać przesłana w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania przez Usługodawcę wniosku. Usługodawca może się wstrzymać z przesłaniem oferty, jeżeli Użytkownik nie spełnia wymogów określonych w pkt I ppkt 4.
  c) Oferta wskazuje wysokość miesięcznej opłaty przewidzianej za świadczenie Usług. Do wiadomości e-mail zawierającej ofertę Usługodawca załączy plik PDF zawierający niniejszy Regulamin.
  d) Warunki świadczenia Usług określone w ofercie oraz w niniejszym Regulaminie wiążą Usługodawcę i Użytkownika, jeżeli Użytkownik w terminie 3 dni roboczych od chwili doręczenia oferty na adres e-mail, o którym mowa w lit. b, prześle pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@eltegps.pl oświadczenia o:
  – zaakceptowaniu oferty,
  – zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu jego treści oraz
  – niestosowaniu przez Użytkownika własnego regulaminu, ogólnych warunków umów ani innych tego typu dokumentów do Usług stanowiących przedmiot umowy. Oświadczenie powinno zostać przesłane z dopiskiem „SENT”. Milczenie Użytkownika uważa się za odrzucenie oferty.
 3. Zmiana lub uzupełnienie umowy o świadczenie Usług wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy dokumentowej.
 4. Umowa w przedmiocie świadczenia Usług może być w każdej chwili rozwiązania za porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy dokumentowej.
 5. Umowa w przedmiocie świadczenia Usług jest zawarta na czas nieokreślony.
 6. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę w przedmiocie świadczenia Usług poprzez przesłanie oświadczenia o jej jednostronnym rozwiązaniu na adres e-mail: biuro@eltegps.pl z dopiskiem „SENT”. Forma dokumentowa jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Użytkownika z konieczności uiszczenia opłaty za okres, w którym Usługi były świadczone.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w przedmiocie świadczenia Usług za zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Jednakże Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia umowy, gdy:
  – Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu lub
  – Użytkownik zalega z płatnościami wobec Usługodawcy ponad 30 dni (po wcześniejszym zawezwaniu Użytkownika do zapłaty opłaty we wskazanym terminie) lub
  – Użytkownik przestał spełniać warunki świadczenia Usług określone w pkt I ppkt 4.
 8. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę wymaga przesłania Użytkownikowi oświadczenia o jej jednostronnym rozwiązaniu na adres e-mail, o którym mowa w ppkt 2 lit. b, a jeżeli okaże się to niemożliwe, pisemnego oświadczenia na adres siedziby Użytkownika.

III. Zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi (charakterystyka Usług):
  – transmisji danych zarejestrowanych przez lokalizatory GPS zamontowane na pojazdach Użytkownika do modułu SENT-GEO;
  – udostępnienia raportu prezentującego aktualny status Usługi;
  – udostępnienia raportu prezentującego historię wysłanych do modułu SENT-GEO danych.

IV. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że z adresu e-mail, o którym mowa w pkt II ppkt 2 lit. b, będą korzystać wyłącznie osoby uprawnione do składania oświadczeń w jego imieniu.
 3. Na Użytkowniku ciążą następujące obowiązki:
  – zarejestrowania w module SENT-GEO zgłoszonych do Usługi pojazdów Użytkownika zgodnie z otrzymanymi od Usługodawcy identyfikatorami technicznymi urządzeń GPS;
  – przekazania Usługodawcy numerów SENT-GEO lokalizatorów GPS, które Użytkownik otrzymał w procesie rejestracji urządzenia w module SENT-GEO;
  – aktywowania zapasowych lokalizatorów GPS tj. urządzeń, na których Użytkownik zainstaluje aplikację mobilną SENT-GEO;
  – podania w zgłoszeniu przewozu numeru zapasowego lokalizatora GPS oraz adresu e-mail przewoźnika (Użytkownika);
  – użytkowania aplikacji mobilnej SENT-GEO jako zapasowego lokalizatora GPS zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej https://puesc.gov.pl;
  – bieżącego weryfikowania poprawności działania Usług świadczonych przez Usługodawcę;
  – zgłaszania Usługodawcy bez zbędnej zwłoki wszelkich nieprawidłowości;
  – postępowania zgodnie z procedurą określoną przez Ministerstwo finansów w przypadku awarii modułu SENT-GEO;
  – zapewnienia właściwego stanu technicznego i poprawnego działania:
  • lokalizatorów GPS,
  • kart SIM zainstalowanych w lokalizatorach GPS,
  • serwera wraz oprogramowaniem koniecznym do realizacji Usług oraz łączami internetowymi, jeżeli Użytkownik korzysta z własnego serwera,

  chyba że Usługodawca jest obowiązany do utrzymywania poprawności działania ww. urządzeń lub systemów na podstawie odrębnej umowy.

 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zmianie danych podanych we wniosku o przesłanie oferty.
 5. Przerwa w świadczeniu Usług lub brak możliwości ich należytego świadczenia spowodowane niespełnianiem przez Użytkownika warunków świadczenia Usług określonych w pkt I ppkt 4 lub niedopełnieniem przez niego obowiązków przewidzianych w Regulaminie nie stoi na przeszkodzie obciążeniu Użytkownika opłatą w pełnej wysokości.

V. Pozostałe warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług po zawarciu umowy, w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Użytkownika o spełnieniu warunków określonych w pkt I ppkt 4 oraz o dopełnieniu obowiązków, o których mowa w pkt. IV ppkt. 3 lit. a-c. Bez spełnienia przez Użytkownika warunków określonych w pkt I ppkt 4 lub bez dopełnienia obowiązków, o których mowa w pkt IV ppkt 3 lit a-c, świadczenie Usług nie będzie możliwe.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Usług. Użytkownik będzie informowany o terminach prac i przewidywanym czasie ich trwania poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika, wskazany w pkt II ppkt 2 lit. b, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: ELTE GPS Sp. z o.o. ul. Gromadzka 71, 30-719 Kraków, z dopiskiem „SENT” lub drogą elektroniczną na adres: biuro@eltegps.pl z dopiskiem „SENT”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie – podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 4. W przypadku przerw w świadczeniu Usług z powodu okoliczności leżących po stronie Usługodawcy na wniosek Użytkownika lub wskutek zgłoszenia przez niego reklamacji nastąpi obniżenie opłaty miesięcznej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za jeden pojazd za każdy pełny dzień przerwy w świadczeniu Usług w stosunku do danego pojazdu. Przepis niniejszy nie dotyczy przerw, o których mowa w pkt IV ppkt 5 oraz pkt V ppkt 2-3.

VII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca wykona Usługę ze starannością wymaganą od profesjonalisty.
 2. W przypadku niewykonania Usług lub ich nienależytego wykonania albo w przypadku naruszenia przy świadczeniu Usług przepisu prawa lub innych powszechnie obowiązujących zasad Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę będącą następstwem niezachowania przez niego wymaganej staranności. Usługodawca w szczególności nie odpowiada za szkody będące następstwem:
  – awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy;
  – przerwy w świadczeniu Usług mającej źródło w infrastrukturze technicznej operatorów telefonii komórkowej (np. awaria, konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu);
  – przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy świadczenie Usług;
   – niesprawnością lokalizatorów GPS zamontowanych w pojazdach Użytkownika, niesprawnością kart SIM zamontowanych w lokalizatorach GPS lub niesprawnością serwera Użytkownika, chyba że Usługodawca jest obowiązany do utrzymywania poprawności działania ww. urządzeń i systemów na podstawie odrębnej umowy;
  – niedopełnienia przez Użytkownika obowiązków ciążących na nim na podstawienie Regulaminu, w szczególności określonych w pkt IV ppkt 3;
  – niespełnienia przez Użytkownika warunków świadczenia Usług określonych w pkt I ppkt 4.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Usług niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 4. Całkowita łączna wysokość odszkodowania należnego z tytułu niewykonania Usług, ich nienależytego wykonania albo naruszenia przy świadczeniu Usług przepisów prawa lub innych powszechnie obowiązujących zasad nie może przekroczyć 5-cio krotności miesięcznej opłaty pobieranej od Użytkownika za świadczenie Usług. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy szkód wyrządzonych w sposób umyślny albo innych przypadków, w których stoi temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujący przepis prawa.
 5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi, jej rozwiązanie albo wygaśnięcie z innej przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia powyższych postanowień, które ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego wcześniej i dalej „RODO”.
 2. Pełna klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika przy zawieraniu umowy dostępna jest na stronie internetowej Usługodawcy: www.eltegps.pl.

IX. Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w prawie lub zmian w oferowanych Usługach. Każdy Użytkownik powinien regularnie sprawdzać warunki Regulaminu.
 2. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie nie wcześniej niż po upływie miesiąca od ich udostępnienia Użytkownikowi. Zmiany nie będą miały zastosowania do Użytkownika, który w powyższym terminie rozwiąże Umowę.

X. Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 4. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować poprzez portal serwisowy: serwis.smok.net.pl lub adres e-mail: biuro@eltegps.pl z dopiskiem „SENT”.


  Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi transmisji danych do modułu SENT-GEO obowiązujący do dnia 20-07-2020 – PDF

  Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi transmisji danych do modułu SENT-GEO obowiązujący od dnia 21-07-2020 – PDF

 5.