Polityka prywatności

Ogólne

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie zgodnie z polską ustawą o ochronie danych osobowych. Poniższe postanowienia informują o charakterze, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszej strony internetowej (stron internetowych). Jeśli poprzez linki na naszych stronach internetowych zostali Państwo przekierowani na inne strony, prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania z Państwa danymi.

Polityka dotycząca wykorzystywania plików cookies

Czym są pliki cookie?

Pliki cookies to dane typu pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z zawartości tego Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies

Niniejszy Serwis nie wykorzystuje plików cookies do gromadzenia danych osobowych Użytkowników. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych, do poprawy użyteczności strony internetowej oraz do generowania statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia nam poprawę ich struktury i zawartości.

 

Pliki cookies są zapisywane w Serwisie:

 • w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pomocą narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator danych cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 • w celu prezentowania w Serwisie treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznej strony internetowej: www.youtube.com [administrator danych cookies: Google Inc. z siedzibą w USA].

Zgoda na stosowanie plików cookies

Użytkownik może wyrazić swoją zgodę (lub jej brak) na zapisywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Instrukcja dotycząca zmiany ustawień dotyczących plików cookies dostępna jest w menu "Pomoc" przeglądarki internetowej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elte SMART Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-719, ul. Gromadzka 71, a współadministratorami jest grupa spółek, do których należy: Elte GPS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-719, ul.Gromadzka 71, ELTE GPS Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-719, ul. Gromadzka 71; Sienna APP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-041 ul. Sienna 14/11.

 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@eltegps.pl;

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  – Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  – Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  – Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
  zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.